BACK TO TOP

Author: Milan558 258 days ago on Category: Electronics
Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.


Author: Milan558 258 days ago on Category: Electronics jak All

Comments

Who Upvoted this Directory